CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Ubezpieczenie AC / OC

 

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) z późniejszymi zmianami.

 

AC (autocasco)

 

Auto Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla użytkowników pojazdów mechanicznych.

 

Przedmiot Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym podlegające rejestracji lub dopuszczone do ruchu na terenie Polski,
 • inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii,
 • trolejbusy,
 • dodatkowe wyposażenie pojazdu - po opłaceniu dodatkowej składki.


Zakres Ubezpieczenia
Twój samochód będzie podlegał ochronie na terenie całej Polski i Europy, z wyłączeniem Białorusi, Ukrainy, Mołdawii
oraz "europejskiej części Rosji" w zakresie:

 • zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 • szkód powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, lub innych sił przyrody, a także nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz,
 • dewastacji,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego.


Na wniosek ubezpieczającego zakres ochrony może zostać rozszerzony również na obszar Białorusi, Ukrainy, Mołdawii
oraz europejską część Rosji po opłaceniu dodatkowej składki.Ubezpieczenie NW

 

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków drogowych powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego polegające na:

 

 • uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy
  i pasażerów pojazdu,


oraz:

 • powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju i naprawy na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu.

 

Odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczenia z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci ubezpieczonego,
 • nabycia protez i/lub środków pomocniczych,
 • przeszkolenia zawodowego inwalidów,
 • transportu zwłok.


Suma ubezpieczenia

 • wariant I - 5000 zł,
 • wariant II - 10000 zł,
 • wariant III - 15000 zł.

Zapytaj nas:

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub naszej działaności
- prosimy o kontakt:

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>