CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla firm - Majątkowy Program Ubezpieczeniowy

 

INTER Partner
 
Dzięki ubezpieczeniu INTER Partner możesz poczuć się bezpiecznie w każdej sytuacji, a Twoja firma będzie stabilnie funkcjonować na rynku. INTER Partner to pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę majątku Twojej Firmy. To gwarancja bezpieczeństwa oraz ciągłości prowadzonej działalności.

Podstawą programu jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Możesz nim objąć budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, nakłady inwestycyjne oraz mienie pracownicze. Dodatkowo, możesz rozszerzyć pakiet o ryzyka specyficzne dla działalności Twojej firmy. Zostały one szczegółowo opisane poniżej. Nasi eksperci ubezpieczeniowi chętnie przeanalizują sytuację i doradzą Ci optymalne rozwiązanie.

 

Ogień i inne zdarzenia losowe
 
Aby przystąpić do ubezpieczenia Inter Partner wystarczy zawrzeć ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu ubezpieczającego, w tym:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych,

określonych w Ogólnych Warunkach Inter Partner:

 

 

Kradzież z włamaniem i rabunek
Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Ubezpieczenie obejmuje także koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w Twoim posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, a także mienie pracownicze.

 

 

Zwiększone koszty prowadzenia działalności
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje podwyższone koszty prowadzenia działalności, które zostały poniesione w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzeniu działalności, spowodowanymi szkodą w mieniu powstałą wskutek zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

 

Dewastacja
Chronimy Twoją firmę na wypadek dewastacji.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w Twoim posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, np. budynki, lokale, w tym element stałe wykończenia wnętrz, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, a także mienie pracownicze.

 

 

Stłuczenie szyb
Ubezpieczamy szyby na wypadek stłuczenia.

Odpowiadamy za szkody polegające na całkowitym lub częściowym stłuczeniu, bądź pęknięciu mienia objętego ochroną. W granicach sumy ubezpieczenia zwracamy koszty oszklenia zastępczego lub usług ekspresowych, a także usług umożliwiających wymianę szyb, takich jak:

 • usługi ekspresowej wymiany,
 • ustawienie rusztowań,
 • transport,
 • wykonywanie napisów.

 

 

Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zepsucie towarów wskutek rozmrożenia spowodowanego przerwą w dostawie prądu lub uszkodzeniem urządzeń chłodniczych na skutek działania prądu elektrycznego.

 

Ubezpieczenie wartości pieniężnych
Chronimy Twoje pieniądze w miejscu ubezpieczenia, jak i w transporcie.

Wartości pieniężne objęte są ochroną ubezpieczeniową zarówno w miejscu ubezpieczenia (np. od pożaru, uderzenia pioruna, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, trzęsienia ziemi, zalania, kradzieży z włamaniem, rabunku), jak i podczas transportu (od rabunku, wypadku pojazdu, którym były przewożone, kradzieży, która nastąpiła bezpośrednio po wypadku pojazdu).

 

Mienie w transporcie
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie w transporcie krajowym drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym przewożone na podstawie właściwych dokumentów przewozowych.

Mienie ubezpieczone jest na całej trasie przewozu wykonywanego przy użyciu jednego lub kilku środków transportu, niezależnie od tego czy przewożone jest przez przewoźników zawodowych, czy transportem własnym.

 

Ubezpieczenie zawierane w zakresie podstawowym obejmuje odpowiedzialność za szkody polegające na ubytku lub uszkodzeniu przewożonego mienia wynikłe z wystąpienia ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku pojazdu powietrznego na środek transportu, wypadku, jakiemu uległ środek transportu oraz rabunku.

 

Ubezpieczenie zawierane w zakresie pełnym obejmuje odpowiedzialność za wszystkie ryzyka z zakresu podstawowego oraz dodatkowo za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży całkowitej mienia wraz ze środkiem transportu oraz z innych przyczyn, jeżeli w ich następstwie doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia lub porysowania przewożonego mienia.

 

 

 

Szkody elektryczne w maszynach
Przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Ochroną objęte są szkody powstałe na skutek działania prądu - zwarcia, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub całkowitego zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących te urządzenia.

 

 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest zarówno stacjonarny, jak i przenośny sprzęt komputerowy i medyczny, a także koszty odtworzenia utraconych danych.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w skutek uszkodzenia lub zniszczenia w sposób uniemożliwiający spełnianie przez niego funkcji, do której był przeznaczony oraz utraty w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku. W przypadku sprzętu przenośnego ubezpieczenie obejmuje również ryzyko upadku sprzętu.

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie urządzenia elektroniczne wymienione w zestawieniu sprzętu od momentu osiągnięcia gotowości do eksploatacji w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie.

 

OC deliktowa
Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. Umowa odpowiedzialności cywilnej deliktowej stanowi podstawę do rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia:

 • OC kontraktowej,
 • OC za produkt,
 • OC najemcy,
 • OC pracodawcy.

 

OC kontraktowa
Przedmiotem ubezpieczenia są szkody w mieniu lub na osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 
 
OC za produkt
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu, a także wskutek nieprawidłowego wykonania pracy lub usługi przez osoby objęte ubezpieczeniem (OC za produkt i wykonane prace).
 
 
OC najemcy
Ubezpieczenie zabezpiecza zarówno Wynajmującego, jak i Najemcę od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze stanu użytkowania, zajmowania lub utrzymania pomieszczeń.

Jest to odpowiedzialność względem właściciela obiektów w sytuacji, gdy w związku z prowadzoną przez klienta działalnością, dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia najmowanego mienia.

 

OC pracodawcy

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone pracownikom.
 
NNW
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych na terytoriach wszystkich państw świata.

Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, która może funkcjonować w jednym z dwóch czasowych zakresów:

 • ochrona pełna - trwająca 24 godziny na dobę,
 • ochrona pracownicza - podczas wykonywania pracy zawodowej, a także w drodze z domu do pracy i z pracy do domu.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz własną oraz zatrudnionych pracowników. Ubezpieczonym może być osoba, która w chwili zawarcia umowy nie przekroczyła 70 roku życia.

 

Rozszerzenia do pakietów

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony przez włączenie klauzul dodatkowych do poszczególnych ryzyk...

A - reprezentantów,
B - automatycznego pokrycia,
C - miejsca ubezpieczenia,
D - rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (Leeway),
E - włączenie ryzyka przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna,
F - przeniesienia,
G - przewłaszczenia.

Zakres terytorialny

Mienie pracownicze objęte jest ochroną ubezpieczeniową na terytorium Polski w miejscu, w którym wykonywana jest praca, natomiast sprzęt przenośny na obszarze całego świata.