CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla Podmiotów Leczniczych - Obowiązkowe OC Podmiotu Leczniczego / NZOZ


 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Zakres i warunki ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 293, Poz. 1729) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Kiedy trzeba zawrzeć ubezpieczenie OC ?

 

Obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

 

Sumy gwarancyjne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy podmioty lecznicze, udzielające świadczeń innych niż szpitalne, w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 100 000 euro na jedno zdarzenie i 500 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy podmioty lecznicze, udzielające świadczeń szpitalnych, w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

 

Przedmiotem ubezpieczenia OC dobrowolnego jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z: w wariancie A - wykonywania działalności leczniczej, a także posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności, z wyłączeniem szkód będących następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w wariancie B - wykonywania działalności leczniczej oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.

Dobrowolne ubezpieczenie OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych obejmuje:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania świadczeń zdrowotnych,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie do celów wykonywania czynności zawodowych, objętych ochroną ubezpieczeniową (odpowiedzialność cywilna najemcy),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
  • odpowiedzialność cywilną podwykonawców Ubezpieczającego .

Dajemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW (z wyłączeniem zakażeń pokarmowych) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy.

Jak działa?

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z dwóch czasowych wariantów odpowiedzialności:

Ochrona ubezpieczeniowa zdarzeń zaszłych (act commited)

TU INTER Polska S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zdarzeń powodujących szkodę, zaszłych w okresie ubezpieczenia. Zasada zdarzeń zaszłych w okresie ubezpieczenia zapewnia ochronę przed roszczeniami również po zakończeniu okresu ubezpieczenia za zdarzenia, które miały miejsce w czasie zawartej polisy.

 

 

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu

 

Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych: