CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla domu i majątku - Koszty leczenia za granicą


 

Ubezpieczenie gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w czasie podróży zagranicznej w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

 

Obejmuje koszty poniesione m.in. na:

 • badania i zabiegi ambulatoryjne,
 • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania (gdy wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego),
 • pobyt w szpitalu, zakup lekarstw i środków opatrunkowych.

 

Sumy ubezpieczenia:

 • System wariantowy

Wariant Standard: 10 tys. euro
Wariant Srebrny: 30 tys. euro
Wariant Złoty: 70 tys. euro

 • System pakietowy: 10 tys. – 70 tys. euro

Ogólne warunki Ubezpieczenia Inter Tour do pobrania:

NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci za granicą.
W ramach tego ubezpieczenia otrzymasz świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonają lekarze wskazani przez Ubezpieczyciela na podstawie dostarczonej przez Ciebie dokumentacji medycznej.

 

 • Sumy ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia waha się w zależności od wariantu ubezpieczenia. Im dalszy wyjazd, tym proponowana jest wyższa suma ubezpieczenia.

 

 • System wariantowy

Wariant Standard: 2 tys. euro
Wariant Srebrny: 3 tys. euro
Wariant Złoty: 5 tys. euro

 

 • System pakietowy: 2 tys. – 5 tys. euro

Ubezpieczenie bagażu

W ramach tego ubezpieczenia ochroną objęty jest bagaż od szkód powstałych wskutek utraty, uszkodzenia oraz opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego.

 

W sytuacji opóźnienia dostarczenia bagażu, w ramach tego ubezpieczenia, możesz otrzymać zwrot kosztów (maksymalnie 100 euro) zakupu niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku (np. odzieży, środków higieny osobistej), które mają zastąpić przedmioty znajdujące się w bagażu powierzonym przewoźnikowi. Okres ubezpieczenia pokrywa się z czasem pobytu poza granicami kraju.

 

Sumy ubezpieczenia:

 • System wariantowy

Wariant Standard: 400 euro
Wariant Srebrny: 500 euro
Wariant Złoty: 800 euro

 

 • System pakietowy: 400 - 800 euro

 

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone w czasie podróży oraz pobytu poza granicami Polski.

 

Sumy ubezpieczenia:

 • System wariantowy

Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie
Wariant Standard: 10 tys. euro
Wariant Srebrny: 20 tys. euro
Wariant Złoty: 50 tys. euro

Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu 
Wariant Standard: 2 tys. euro
Wariant Srebrny: 4 tys. euro
Wariant Złoty: 10 tys. euro

 

 • System pakietowy: 10 tys. – 70 tys. euro

 

Koszty przerwania podróży

To ubezpieczenie zapewni Ci zwrot kosztów poniesionych na wcześniejszy powrót do kraju spowodowany zdarzeniem losowym np. śmiercią lub nagłym zachorowaniem najbliższego krewnego.
Można je wykupić jedynie jako składnik polisy pakietowej lub wariantowej wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia, ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, kosztami ubezpieczenia bagażu.

 

Sumy ubezpieczenia:

 • System pakietowy: cena imprezy do 4 tys. euro

 

Koszty odwołania rezerwacji biletu

Zwrócimy koszty, jakimi obciąży Cię przewoźnik, jeżeli odwołasz rezerwację biletu.
Ubezpieczenie można wykupić jedynie jako składnik polisy pakietowej lub wariantowej  wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia, ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, kosztami ubezpieczenia bagażu.

 

Sumy ubezpieczenia:

 • System pakietowy: cena biletu do 500 euro

 

Assistance

Każdemu, kto zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia Inter Tour zapewniamy poniższy zakres pomocy w podróży oraz możliwość całodobowego kontaktu z Centrum Pomocy INTER Polska: + 48 (22) 310 30 40.

 

Zakres assistance:

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności zapewniamy przekazywanie wiadomości o Ubezpieczonym rodzinie, pracodawcy lub innej wskazanej osobie.
 2. Opłacamy koszty pobytu i podróży powrotnej osoby towarzyszącej.
 3. Gwarantujemy pokrycie kosztów leczenia.
 4. Refundujemy koszty pobytu ubezpieczonego po hospitalizacji.
 5. W sytuacjach poważnych, gdy hospitalizacja Ubezpieczonego trwa co najmniej 10 dni, a stan jego zdrowia zagraża jego życiu, pokrywamy koszty wizyty osoby bliskiej.
 6. Zapewniamy pomoc w kontynuacji podróży i transport do miejsca docelowego, opiekę nad nieletnimi dziećmi.
 7. Ponosimy koszty opieki w kraju, w którym Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi bądź też, w przypadku konieczności transportu Ubezpieczonego do kraju stałego pobytu, koszt przewiezienia dzieci wraz z nim.
 8. Refundujemy udokumentowane poniesione koszty ratownictwa.
 9. Pokrywamy koszty pomocy prawnej za granicą w przypadku, gdy Ubezpieczony wejdzie w konflikt z miejscowym prawem, a stawiane mu zarzuty dotyczą odpowiedzialności cywilnej.
 10. Zapewniamy pomoc w przypadku kradzieży.