CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla Podmiotów Leczniczych - Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy


 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego (świadczeniodawcy) za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).

Podstawą zawarcia umowy jest ubezpieczenia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Określa ono  zakres i warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielajacego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń, wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Ubezpieczenie dotyczy:

- Osoby fizyczne, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają je w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, a jednocześnie nie występują jako podmiot wykonujący działalność leczniczą (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej).
- Podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (np. apteki, sklepy medyczne, zakłady optyczne, zakłady perukarskie i in.).  Na podstawie art. 5 pkt 41 lit. b i d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Kiedy należy się ubezpieczyć?

Obowiązek ubezpieczenia OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Sumy gwarancyjne:

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 30 000 euro na jedno zdarzenie i 150 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy osoby fizyczne, niebędące podmiotem wykonującym działalność leczniczą, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają je w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w wysokości 10 000 euro na jedno zdarzenie i 50 000 euro na wszystkie zdarzenia dotyczy podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.