CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Ubezpieczenia dla lekarzy - Dobrowolne ubezpieczenie OC


 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody wyrządzone w związku z zawodowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w tym za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych – HIV i WZW) wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego czynności zawodowych w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej.
Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich służących do wykonywania czynności zawodowych.

 

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności udzielenia pierwszej pomocy.

 

W ubezpieczeniu tym wyróżniamy 2 warianty:

 

Wariant A ograniczający ochroną w zakresie OC dobrowolnej do szkód:

  • w mieniu
  • na osobie nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  • szkód z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności leczniczej

 

Wariant B (dla podmiotów, które nie muszą mieć polisy obowiązkowego OC, a także dla czynności medycznych, które są wyłączone z zakresu ubezpieczenia obowiązkowego - medycyna estetyczna stomatologiczna.

 

Zapewnia pełną ochronę, również w zakresie szkód na osobie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

W każdym z wariantów są dostępne dodatkowe klauzule:

  • OC najemcy ruchomości

 

Obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy ruchomych (lub ich części składowych), oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego.

 

  • OC za szkody wynikłe z czynności wykonanych podczas udzielania pierwszej pomocy na terenie Europy

 

Rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody wynikłe z czynności wykonanych lub zaniechanych przez osoby objęte ubezpieczeniem poza granicami Polski podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium Europy.

 

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia OC: