CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Ubezpieczenia dla lekarzy - Obowiązkowe OC dla Lekarza prowadzącego praktykę

 

Ustawa o działalności leczniczej

 

Przepisy UoDL, w art. 17 ust 1 pkt 4 nakładają na podmiot leczniczy w zakresie określonym w art. 25 ust 1 UoDL obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Art. 25 ust 5 UoDL wprowadziły upoważnienie dla Ministra Finansów, który w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, określili w drodze rozporządzenia zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 UoDL, oraz minimalną sumę gwarancyjną.

 

W związku z powyższym Firma Inter proponuję Państwu Obowiązkowe Ubepieczenie OC dla lekarza prowadzącego praktykę lekarską.

 

 

 

Przedmiot Ubezpieczenia:

 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium RP, za:

  • szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych
  • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miały miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Minimalna suma gwarancyjna:    

  • 75.000 Euro na jedno zdarzenie
  • 350.000 Euro na wszystkie zdarzenia.

 

Istnieje możliwość wyboru wyższej sumy gwarancyjnej.

 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów,

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 

  • polegających na uszkodzeniu rzeczy
  • polegających na zniszczeniu rzeczy
  • polegających na utracie rzeczy
  • polegających na zapłacie kar umownych
  • powstałych w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę
  • na osobie, wyrządzonych podczas udzielania pierwszej pomocy

 

Firma INTER wychodząc na przeciw Państwa potrzebą oferuje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o Dobrowolne OC, które w połączeniu z Obowiązkowym OC, daję Państwu kompleksową ochronę.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące Obowiązkowego OC do pobrania tutaj: