CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla lekarzy - Ubezpieczenie domu / mieszkania 

 

Ogień i inne zdarzenia losowe

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy zawrzeć ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się na podstawie tytułu prawnego, w tym: budynki mieszkalne,lokale mieszkalne,pomieszczenia przynależne, budowle, stałe elementy wyposażenia,ruchomości domowe,wartości pieniężne, przedmioty wartościowe,część budynku mieszkalnego lub stałe elementy wyposażenia stanowiące Twoją współwłasność w częściach ułamkowych, jeżeli posiadasz do nich tytuł prawny.

Powódź

Ubezpieczenie podstawowe może zostać rozszerzone o ryzyko powodzi.

Kradzież z włamaniem i rabunek

Przedmiotem ubezpieczenia są elementy wyposażenia, ruchomości domowe, wartości pieniężne oraz przedmioty wartościowe.

Ryzyko przepięcia

Przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody powstałe wskutek gwałtownej zmiany napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Dewastacja

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Przedmiotem ubezpieczenia, w ramach jednej sumy ubezpieczenia, są budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, pomieszczenia przynależne, budowle, stałe elementy wyposażenia, ruchomości domowe, przedmioty wartościowe.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych na terytoriach wszystkich państw świata, w okresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczonym może być osoba, która w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczyła 70 roku życia. Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci.

Stłuczenie szyb

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody w ww. mieniu powstałe wskutek stłuczenia lub pęknięcia.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieuszkodzone, zamontowane lub zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem szyby okienne i drzwiowe, elementy szklane będące częścią składową mebli, zamontowane na stałe lustra, witraże, szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian, ceramiczne kuchenne płyty grzewcze.

Kradzież przedmiotów codziennego użytku

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek kradzieży przedmiotów codziennego użytku, poza miejscem ubezpieczenia. Ochroną obejmujemy także mienie osób bliskich mieszkających z Tobą.
Przedmiotem ubezpieczenia objęte są przedmioty takie jak torba, plecak, portfel, dokumenty tożsamości, klucze do mieszkania, klucze i dowód rejestracyjny samochodu, okulary optyczne i przeciwsłoneczne, telefon komórkowy oraz zegarek.

Zakwaterowanie zastępcze

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione na wynajęcie hotelu lub innego miejsca zakwaterowania zastępczego bez kosztów dodatkowych (wyżywienie, telefon), w sytuacji, gdy na skutek wystąpienia szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny nie nadaje się do zamieszkania.