CENTRUM   UBEZPIECZEŃ   SILESIA

Telefony:
+48 502 468 841
                   +48 791 980 360

Dla domu i majątku - Ubezpieczenie domu / mieszkania  


 

Ubezpieczenie Państwa Domu / Mieszkania można ubezpieczyć w bardzo dużym zakresie. Poniżej zamieszczamy główne części składowe takiego ubezpieczenia. Po wybraniu części podstawowej składającej się z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie to można rozszerzyć o pozostałe opcje.

 

Ogień i inne zdarzenia losowe

- Przedmiotem ubezpieczenia:

mienie stanowiące Twoją własność lub znajdujące się w Twoim posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, w tym: budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, pomieszczenia przynależne, budowle, stałe elementy wyposażenia, ruchomości domowe (w tym mienie służbowe), wartości pieniężne, przedmioty wartościowe, część budynku mieszkalnego lub stałe elementy wyposażenia stanowiące Twoją współwłasność w częściach ułamkowych, jeżeli posiadasz do nich tytuł prawny.

 

- Zakres ubezpieczenia:

Szkody powstałe wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych

określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia -

 

Kradzież z włamaniem i rabunek

 

- Przedmiotem ubezpieczenia:

Stałe elementy wyposażenia, ruchomości domowe (w tym mienie służbowe), wartości pieniężne oraz przedmioty wartościowe.
Zwracamy także poniesione i udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku włamania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, nawet, gdy sprawca nie dostał się do ubezpieczonego pomieszczenia.

 

Powódź

Ubezpieczenie podstawowe może zostać rozszerzone o ryzyko powodzi.
Przedmiot i sumy ubezpieczenia są analogiczne, jak w przypadku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Ryzyko przepięcia

Przedmiotem ubezpieczenia są instalacje elektryczne, urządzenia telefoniczne, telewizyjne, radiowe oraz sprzęt elektroniczny (w tym mienie służbowe).
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody powstałe wskutek gwałtownej zmiany napięcia w sieci elektrycznej.

 

Dewastacja

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
Przedmiotem ubezpieczenia, w ramach jednej sumy ubezpieczenia, są budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, pomieszczenia przynależne, budowle, stałe elementy wyposażenia, ruchomości domowe, przedmioty wartościowe.

 

Stłuczenie szyb

Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy szkody w niżej wymienionym mieniu powstałe wskutek stłuczenia lub pęknięcia.
Przedmiotem ubezpieczenia są nieuszkodzone, zamontowane lub zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem szyby okienne i drzwiowe, elementy szklane będące częścią składową mebli, zamontowane na stałe lustra, witraże, szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian, ceramiczne kuchenne płyty grzewcze.

 

Rabunek przedmiotów codziennego użytku

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek rabunku przedmiotów codziennego użytku, poza miejscem ubezpieczenia, na terytoriach wszystkich państw świata. Ochroną obejmujemy także mienie osób bliskich mieszkających z Tobą.
Ubezpieczeniem objęte są przedmioty takie jak torba, plecak, portfel, dokumenty tożsamości, klucze do mieszkania, klucze i dowód rejestracyjny samochodu, okulary optyczne i przeciwsłoneczne, telefon komórkowy oraz zegarek.

 

Zakwaterowanie zastępcze

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione na wynajęcie hotelu lub innego miejsca zakwaterowania zastępczego bez kosztów dodatkowych (wyżywienie, telefon), w sytuacji, gdy na skutek wystąpienia szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny nie nadaje się do zamieszkania.

 

ASSISTANCE w INTER Lokum

W przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku,  opieką i ochroną otaczamy Ciebie i Twoich bliskich, zamieszkujących z Tobą.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są usługi polegające na:

  • udzielaniu pomocy medycznej,
  • zorganizowaniu pomocy interwencyjnej i pokryciu jej kosztów w przypadku utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia,
  • zorganizowaniu pomocy interwencyjnej i pokryciu jej kosztów w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie (transport ocalałego mienia, przechowywanie ocalałego mienia, dozór ocalałego mienia, transport  powrotny ocalałego mienia, transport osób, zakwaterowanie w hotelu, utylizacja zniszczonego mienia),
  • zorganizowaniu pomocy interwencyjnej i pokryciu jej kosztów, gdy awarii ulegnie sprzęt RTV, AGD lub PC,
  • zorganizowaniu pomocy i pokryciu jej kosztów, gdy zostanie unieruchomiony pojazd mechaniczny należący do Ciebie,

 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych na terytoriach wszystkich państw świata, w okresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczonym może być osoba, która w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczyła 70 roku życia. Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci.